بیمه البرز

 

 

دعوت به همکاری بیمه البرز

بیمه البرز در تاريخ 28 تير 1338 به صورت شركت سهامي خاص شروع به فعاليت كرد و در سال 1353 از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شد. درسال 1358 بر اساس مصوبه شوراي انقلاب، شركت بيمه البرز ملي اعلام شد و در 13 آذر سال 1367 به موجب قانون نحوه اداره امور شركت هاي بيمه، اين شركت دولتي شد.
رشته‌هاي‌ فعاليت‌ بيمه‌اي‌ شركت‌ عبارتست‌ از بيمه‌ آتش سوزي‌ ، باربري ‌، اتومبيل(بدنه‌، شخص‌ ثالث‌ ، حوادث‌ ، مازاد مالي‌ و مازاد جاني‌ مسئوليت‌ مدني) ، عمر ،حوادث‌ (اشخاص) و مهندسي‌ مخصوص‌.
شرکت بیمه البرز هم اکنون  با  49 شعبه ، 1404 نماينده فعال ، 286 كارگزار حقيقي و حقوقي و بیش از 1300 نفرنيروي انساني در سرتاسر مشغول ارائه خدمات بیمه ای به هموطنان است.
بیمه البرز در سال 1388 به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته شد و سهام آن با استقبال سرمایه گذاران و فعالان بورس همراه شدو 80 درصد سهام آن واگذار شد و بدین ترتیب از یک شرکت بیمه دولتی به شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد.

برای مشاهده لیست نمایندگان بیمه البرز اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده لیست کارگزاران بیمه البرز اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده لیست شعب بیمه البرز اینجا را کلیک کنید.

برای دسترسی به نزدیکترین نمایندگی بیمه البرز اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده لیست مراکز درمانی  بیمه البرز اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده لیست مراکز پرداخت خسارت بیمه البرز اینجا را کلیک کنید.


انواع خدمات بیمه ای بیمه البرز

بيمه‌البرز علاوه‌ برارائه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ عمومي ‌كه‌ طي آن‌ خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌ سوزي‌ و ساير خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ بر اساس‌ اموال‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌، به‌ ميزان‌ زيان‌ وارده‌ به‌ بيمه‌گذار نسبت‌ به‌ مال‌ بيمه‌ شده‌ جبران‌ مي‌ گردد، اقدام‌ به‌ صدور مي نمايد.

خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ در بيمه‌نامه‌ آتش‌ سوزي‌‌ :

خسارات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از آتش‌ ، صاعقه‌، انفجار
خسارات‌ و هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از اقدامات‌ لازم‌ كه‌ به‌ منظ‌ور جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت صورت مي گيرد .
خسارات‌ و هزينه‌ ناشي‌ از نقل‌ مكان‌ ضروري‌ مورد بيمه‌ به‌ منظ‌ور نجات‌ آن از خط‌رات‌ بيمه‌ شده‌
خط‌رات‌ قابل‌ تامين‌ در بيمه‌نامه‌ آتش‌ سوزي‌
بيمه‌گذار مي‌ تواند با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌، علاوه‌بر خط‌ر آتش‌ سوزي‌ انفجار و صاعقه‌ خط‌رات‌ ذيل‌ را نيز به‌ تبع‌ آن‌ بيمه‌ نمايد .

‌زلزله (توضیح)
‌سيل (توضیح)
‌ط‌وفان (توضیح)
سقوط‌ هواپيما (توضیح)
‌شكست‌ شيشه(توضیح)
‌تركيدگي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ و ضايعات‌ آب‌ ، برف‌ و باران(توضیح)
‌دزدي‌ با شكست‌ حرز(توضیح)

ماده‌ 10 قانون‌ بيمه‌
بيمه‌گذار موظ‌ف‌ است‌ اموال‌ و داراييهاي‌ خود را مطابق‌ ارزش‌ واقعي‌ آن‌ نزد بيمه‌گر، بيمه‌ نمايد لذا در صورتي‌ كه‌ مالي‌ به‌ كمتر از قيمت‌ واقعي‌ آن‌ بيمه‌ شده‌باشد بيمه‌گر فقط‌ به‌ تناسب‌ مبلغي‌ كه‌ بيمه‌ كرده‌ است‌ به‌ قيمت‌ واقعي‌ مال‌، مسئول‌ خسارت‌ خواهد بود.

بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث

كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( 4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد ، بيمه نمايند .

1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك ويا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي شود.

2- مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.

3- منظور از خسارت بدني ، هر نوع ديه يا ارزش ناشي از صدمه ، شكستگي ، نقص عضو، از كار افتادگي ( جزئي يا كلي – موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است . هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود .

4- منظور از خسارت مالي ، زيانهايي مي باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد مي شود .

تعهد بيمه‌گر در بيمه‌هاي‌ مسئوليت‌ مدني‌ خودرو،‌ جبران‌ زيان‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ثالثي‌ است‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ تقصير راننده‌ خودرو‌ بيمه‌ شده‌، زيان‌ديده‌ واقع‌ مي‌شوند. اين بيمه‌ كليه‌ حوادث‌ مندرج‌ در قانون‌ بيمه‌ شخص‌ثالث‌ اجباري‌ كه‌ منجر به ‌ زيان‌ مالي‌ و بدني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ ميشود را تحت‌پوشش‌ قرارداده‌ و به‌ صورت‌ اجباري‌"قانوني" و مازاد اختياري ‌ به‌ بيمه‌ گذاران‌ ارائه‌ مي‌ نمايد، همچنين‌ صدمات‌ بدني‌،ديه فوت ونقص عضو ناشي ازحادثه) ياجرح حاصل از حوادث رانندگي وجبران زيانهاي نقص عضو از كارافتادگي دائم و مطلق يانسبي يافوت ناشي‌ از حوادث‌) وسائط‌ نقليه‌ مزبور و يا محمولات‌ آنها رابه‌ موجب‌ آراء صادره‌ توسط‌ محاكم‌ ذيصلاح‌ قضائي‌ و هزينه‌ هاي‌ پزشكي‌ را ط‌بق‌صورتحسابهاي‌ بيمارستان‌ تامين‌ مي‌نمايد.

بيمه حوادث سرنشين

اين بيمه براي جبران زيانهاي ناشي از يك حادثه كه بصورت غير مترقبه و خارج از اراده بيمه گذار و يا راننده وسيله نقليه به افراد سرنشين وسيله نقليه مورد بيمه وارد ميگردد و باعث ضايعاتي جسماني اعم از فوت و نقص عضو و هزينه پزشكي ميگردد.

بيمه بدنه خودرو

در اين نوع بيمه مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا درصورت بروزحادثه، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد.

شرايط عمومي بيمه بدنه خودرو (توضیحات بیشتر)

جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود :

1- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت،اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود. (ادامه)

خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه در بيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد :

1- خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان.
2- خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود . (ادامه)

وظايف و تعهدات بيمه گذار

نحوه تعيين وپرداخت خسارت

سايرمقررات

شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه

در صورت درخواست بيمه گذار پوششهاي اضافي زير مشروط به پرداخت حق بيمه مربوطه قابل ارائه مي باشد.

1- سرقت درجا :عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو ، قبل از بروز هر نوع حادثه ديگر وبه دو روش سرقت در جا كليه قطعات يا سرقت درجا محدود به قطعات و لوازمات ذكر شده دربيمه نامه بشرح زير قابل ارائه مي باشد: (ادامه)

بیمه های مستمری

كليه آحاد جامعه اعم از بازاريان ، كسبه ، زنان خانه دار ، كارمندان دولتي و يا خصوصي ، دانشجويان و ... مي توانند از مزاياي اين نوع بيمه نامه ها در هر زمان و در هر مرحله از زندگي خصوصا در زمان بازنشستگي استفاده نمايند .

مستمري ها بر دو نوع مي باشند :

الف - مستمري تمام عمر (توضیح بیشتر)
ب - مستمري موقت (توضیح بیشتر)

بیمه های فوت تمام عمر

ارائه پوشش بيمه فوت به هر علت و فوت ناشي از حادثه با پرداخت اولين قسط حق بيمه

امكان معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي كلي

شما مي توانيد هر مبلغ سرمايه و يا هر ميزان حق بيمه را با توجه به امكانات مالي خود انتخاب كنيد

امكان افزايش يا كاهش در ميزان حق بيمه و يا سرمايه فوت در ابتداي هر سال بيمه اي

پرداخت وام به دفعات تا 90 درصد ميزان اندوخته هاي شما بدون نياز به ضامن

استفاده از مزايا و معافيت هاي مالياتي

بیمه های عمر و تشکیل سرمایه

در  اين نوع بيمه شما هم زمان با سرمايه گذاري به منظور تامين هزينه هاي نحصيل ،ازدواج و يا تهيه مسكن فرزندان ... تامين خانواده خود ، از مزاياي بيمه فوت بهر علت ، فوت به علت حادثه ، از كار افتادگي كلي و دائم ، نقص عضو و هم چنين در مقابل هزينه هاي سنگين بيماري هاي صعب العلاج مانند سكته قلبي ، سكته مغزي ، انواع سرطان ، پيوند اعضا اصلي بدن و عمل جراحي كرونر قلب استفاده نماييد. (توضیحات بیشتر)

 

1) بیمه های باربری براساس موقعیت جغرافیایی

بيمه ‌حمل‌ و نقل‌ كالا بيمه‌اي‌ است‌ كه‌ بموجب‌ آن‌ بيمه‌ گر در مقابل‌ حق‌ بيـمه‌اي‌ كه ‌از بـيمه‌ گذار دريافت‌ ميكند متعهد ميشود چنانچه‌ در جريان‌ حمل‌ كالا از نقطه‌اي‌ " مبداء حمل‌" به‌ نقطه ديگر "مقصد حمل‌ كالا" ، در نتيجه‌ وقوع‌ خط‌رهاي‌ موضوع‌ بيمه‌ ، كالا تلف‌ شده‌ و يا دچار خسارت شود و يا بيمه گذار هزينه هائي در رابطه‌ با اين‌ خط‌رات ‌متحمل‌ شود زيان وارده‌ را جبران‌ نمايد. علاوه‌ برآن‌ در بعضي‌ موارد زيان‌ وارده‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ نيز از ط‌ريق‌ اين‌ بيمه‌ جبران‌ ميشود.

بيمه حمل و نقل داخلي

این بیمه نامه در راستای حمایت از تولیدکنندگان وتجاری که در داخل کشور فعالیت می کنند به آنان ارائه میشود و کلیه تولیدات و محمولاتی که توسط تولیدکنندگان و تجار در بین شهرهای جمهوری اسلامی ایران جابجا میشوند توسط این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرند . لازم به ذکر است که بیمه نامه های وارداتی و صادراتی تابع شرایط استاندارد A و یا B و یا C میباشد حال آنکه بیمه نامه های حمل داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور بوده و برحسب توافق بیمه گر و بیمه گذار خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار میدهد .

معمولا" برای حمل کالاهای مورد بیمه در داخل کشور " خسارت های وارده به کالا که مستقیما" ناشی از آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه ( تصادف ، تصادم ، واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه ) باشد . " تحت عنوان خطر اصلی تحت پوشش قرار میگیرد. و سایر خطرات بنا به درخواست بیمه گذار ، بعنوان خطر اضافی مد نظر قرار میگیرد و درصورت توافق بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار میگیرند.

بيمه حمل و نقل وارداتي

بیمه نامه های باربری وارداتی قریب 90% از حجم و پرتفوی کل بیمه های باربری را تشکیل می دهند. اين‌ بيمه‌نامه‌ خط‌راتي‌ كه‌ كالاهاي‌ خريداري‌ شده ‌توسط‌ شركتها و بازرگانان ‌ايراني‌ از كشورهاي‌ مختلف‌ جهان‌ را تهديد مي‌ كند مورد پوشش‌ قرارمي‌ دهد كه‌ اين‌ پوشش ‌از كشور مبداء "كشوري‌ كه‌ كالا از آن‌ خريداري‌ شده‌" تا مقصد "انباربيمه‌ گذار" ميباشد.اين‌ بيمه‌نامه ‌يكي ‌از اسناد مورد نياز جهت‌ گشايش‌ اعتبار در بانكهاست‌ و هدف ‌از آن‌ حفظ‌ منافع‌ تجار و واردكنندگان‌ و در نهايت‌ حفظ‌ منافع‌ ملي‌ ميباشد. جهت صدور بیمه نامه وارداتی ابتدا بایستی فرم پیشنهاد مربوطه فرم شماره یک توسط بیمه گذار یا نماینده وی تکمیل گردد و یا با اطلاعاتی که از طریق ایشان بوسیله تلفن یا فاکس یا نامه به مسئول صدور بیمه نامه داده میشود توسط وی در فرم مذکور منعکس شود تا پس از انجام امور لازم ( محاسبه وغیره ) در فرم بیمه نامه فرم شماره دو چاپ شود . (مندرجات فرم شماره 1 و 2 )

باتوجه‌ به‌ اهميت‌ موضـوع‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ دركشور و ارزشي‌ كه‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ تشويق‌ صادركنندگان‌ قائل‌است‌ اين‌ بيمه‌نامه‌ جهت‌ حمايت‌ ازصادركنندگان‌ و درنهايت‌ حفظ‌ منافع‌ ملي‌ به‌ صادركنندگان‌ ارائه‌ ميشود كه‌ بموجـب‌ آن‌ كالاي‌ صادر شده‌ ازكشور ما تاكشورمقصد " كشوري‌ كه‌ كالا به‌ آن‌ صادرمي‌ شود " تحت‌ پوشش‌ قرارمي‌ گيرد

بیمه نامه های صادراتی همانند بیمه نامه های وارداتی میباشد لذا فرم پیشنهاد اولیه و فرم بیمه نامه صادراتی دقیقا" همانند فرم بیمه نامه های وارداتی است و کلیه موارد اشاره شده در مبحث بیمه های وارداتی برای بیمه های صادراتی نیز صادق میباشد . فقط در بیمه های باربری صادراتی مبداء حمل یکی از شهرهای ایران و مقصد یکی از کشورهای خارجی است .

2) بیمه های باربری بر اساس نوع جابجایی

بيمه حمل و نقل دريايی (توضیحات)

بيمه حمل و نقل زمينی (توضیحات)

بيمه حمل و نقل هوايي (توضیحات)

بر اساس‌ قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌ ايران‌، كليه‌افراد جامعه‌ اعم‌ ازاشخاص‌ حقيقي‌ وحقوقي‌ در قبال‌ زيان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ ديگران‌ مسئول‌ مي‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ بايد اقدام‌ نمايند بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ متداول‌ بر پايه‌ مسئوليت‌شبه‌ جرمي‌ يا شبه‌ عمدي‌ است‌ كه‌ عامل‌ زيان‌ از روي‌ بي‌ احتياطي‌ و غفلت‌ ،موجب‌ ضرر و زيان‌ جاني‌ و مالي‌ به‌ شخص‌ ديگري‌ مي‌ شود احراز مسئوليت‌ افراد نيزتوسط‌ مراجع‌ قضائي‌ تعيين‌ ميگردد.

انواع بیمه مسئولیت شرکت بیمه البرز:

بيمه‌ مسئوليت‌ حرفه‌ اي‌ پزشكان‌ ، پيراپزشكان‌ ،دندانپزشكان‌ ،آزمايشگاه‌ ، تشخيص‌ ط‌بي‌ راديولوژي‌

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ناشي‌از عمليات‌ ساختماني‌- عمراني‌

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ ماشين‌ آلات‌ساختماني‌ و كارگاهي‌

بيمه‌مسئوليت‌ مدني‌ مالكين‌ آسانسور

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ صاحبان‌ مجموعه‌ هاي‌ ورزشي‌

بيمه‌مسئوليت‌ مدني‌ ناشي‌ از آتش‌ سوزي‌

بيمه‌ مسئوليت‌ متصديان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌

1) بيمه‌ تمام‌ خط‌ر پيمانكاران

كليه‌ خط‌راتي‌ كه‌ منجر به‌ بروز حوادث‌ ناگهاني‌ و غير قابل‌پيش‌ بيني‌ شود و موجب‌ وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ مورد بيمه‌ گردد به ‌استثناء اشتباه‌در ط‌رح‌ عدم‌النفع‌ ، عيوب‌ مصالح‌ ، جزء خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ مي‌ باشند و خط‌راتي‌مانند آتش‌ سوزي‌ ، صاعقه‌ انفجار، سقوط ‌، طغيان‌ آب‌ ، سيل‌، زلزله‌، سرقت‌ باشكست‌ حرز، فقدان‌ مهارت‌ ، اشتباه‌ و اهمال‌ در اجراء و خطاي ‌ كاركنان‌ در انجام‌صحيح‌ كار را شامل‌ مي‌ شود.

2) بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب

خط‌راتي‌ چون‌ آتش‌ سوزي‌ صاعقه‌، انفجار، سيل‌، طغيان‌ آب‌ ،ط‌وفان‌، زلزله‌، نشست‌ زمين‌، سرقت‌ با شكست‌ حرز، سهل‌ انگاري‌ و عدم‌ مهارت‌ ،اتصال‌ كوتاه‌، زياد بودن‌ ولتاژ و مواد ديگر تحت‌ پوشش‌ اين‌ بيمه‌ نامه‌ هستند. خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ النفع‌،اشتباه‌ در ط‌رح‌، عيوب‌ ذاتي‌ مصالح‌ و قط‌عات‌ ،فرسودگي‌، زنگ‌ زدگي‌ جزء موارد استثناء خواهد بود.

3) بيمه‌بدنه ماشين آلات ساختماني - راهسازي

ماشين‌ آلات‌ ساختماني‌ - راهسازي‌ مانند لودر، بولدوزر، گريدر، بيل‌ مكانيكي‌،غلط‌ك‌ ، تاور كرين‌ از موثرترين‌ عوامل‌ پيشرفت‌ اجراي‌ عمليات‌ عمراني‌ و صنعتي‌محسوب‌ مي‌شوند گستردگي‌ كاربرد اين‌ ماشين‌ آلات‌ در محدوده‌ جغرافيايي‌ كشور وتنوع‌ عمليات‌ آنها، بروز حوادث‌ زيانباري‌ را به‌ دنبال‌ دارد

4) بيمه‌ سازه های تکمیل شده

پوشش اين بيمه نامه كه به صورت اختصار با عبارت CECR نمایش داده مي شود ؛ بعد ازاتمام پروژه هاي پيمانكاري و نصب وتحويل آن به كارفرما آغاز مي گردد . بعبارتي ؛اين بيمه نامه در دوران بهره برداري از پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد .سازه هائي همچون : پلها ؛ جاده ها ؛ سدها ؛ ايستگاههاي پمپاژ آب و هر سازه اي كه در حال بهره برداري است ؛ ميتوانند در این نوع یمه نامه تحت پوشش قرار گيرند . لازم به ذكر است پوشش بيمه اي مواردي نظير مدارس ؛ ساختمانهاي مسكوني ؛ هتلها و غيره ؛ با اين بيمه نامه قابل ارائه نمي باشد . بديهي است هر سازه در حال بهره برداري ؛ ممكن است ازطرف خطرات خاصي مورد تهديد قرار گيرد ؛ بنابر اين نوع پوشش در این نوع بیمه نامه تمام خطر نبوده و محدود به خطراتي است كه از طرف بيمه گذار درخواست مي شود. (برخی ازاستثنائات اين نوع بيمه نامه)

5) بيمه ‌تجهیزات الکترونیک

اين بيمه نامه بصورت استاندارد تمام خطر مي باشد ؛ امابرخي از شركتهاي بيمه آنرا بصورت خطرات ذكر شده صادر مي نمايند . معمولترين خطرات مورد درخواست براي اين نوع بيمه نامه عبارتند از : خطرات طبيعي برخورد مورد بيمه باجسم ثابت يا متحرك آبديدگي مورد بيمه يا نفوذ مايعات به مورد بيمه نوسانات برق سرقت اين بيمه نامه داراي استثنائاتي است كه در شرايط عمومي آن ذكر مي شود . اين بيمه نامه شرايط ثابتي براي كليه شركتهاي بيمه ندارد و هر شركت بيمه اي ممكن است آنراتحت شرايط مورد نظر خود صادر نمايد . لازم به ذكر است رايانه هاي رو ميزي و دستي همدر اين نوع بيمه نامه مي توانند تحت پوشش بيمه اي قرار گيرند .

6) بيمه‌ شکست ماشین آلات

این بیمه نامه به صورت اختصار با عبارت MB نمایش داده شده و خسارات وارد بر ماشين آلات و تجهيزات كارخانجات ناشي از عيوب مكانيكي و يا الكتريكي كه بطور ناگهاني وغير قابل پيش بيني به وقوع مي پيوندد را تحت پوشش قرار مي دهد . (توضیحات بیشتر)

7) بیمه تضمین کیفیت ساختمان ( بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان )

بیمه ای است که برای حمایت از استفاده کنندگان و خریداران ساختمانها که سرمایه زندگی خود را براي خرید منزل و سرپناه هزینه میکنند طراحی و ارائه گردیده است . موضوع اين بيمه نامه جبران خسارات ناشي از هر گونه نقص و عيب در سازه هاي اصلي ساختمان ناشي از طراحي واجراي نادرست، به كارگيري مواد و مصالح غير استاندارد مي باشد . (توضیحات بیشتر)

از انجا که سازه ای گلخانه ای و عوامل تولید را مخاطراتی از قبیل سیل ، صاعقه، زلزله ، اتش سوزی ، برف تگرگ و غیره تهدید می کند و عموما یکی از مشکلاتی که صاحبان گلخانه را در زمان وقوع خسارات سنگین با ان مواجه می نماید مشکلات مالی جهت شروع  به کار مجدد و ایجاد سازه ای سالم و مناسب کشت می باشد.

لینک دسترسی سریع:

 بیمه آتش سوزی بیمه البرز | بیمه اتومبیل بیمه البرز (بدنه - شخص ثالث)| بیمه اشخاص بیمه البرز (مستمری - فوت تمام عمر - عمر و تشکیل سرمایه ) | بیمه باریری بیمه البرز | بیمه مسئولیت بیمه البرز | بیمه مهندسی بیمه البرز | بیمه های مخصوص

نظرات   

 
+4 #15 درخواست نمایندگیGuest 1391-11-27 17:12
باسلام اینجانب داری مدرک کارشناسی رشته مهندسی عمران هستم ودرخواست نمایندگی بیمه البرز درشهرستان نوراباد لرستان با150هزارنفرجمع یت راخواستارم
 
 
+4 #14 نوفلاح 1391-10-20 09:43
آیاشرکت بیمه البرز نماینده فعال میپذیرد ؟
چگونه از آگهی دعوت به همکاری (اعطای نمایندگی ) مطلع شویم؟
آیا هر موقع اقدام نماییم می توانیم به این مهم دست یابیم یا محدودیت دارد ؟
................................
با احترام
بله میتوانید دریافت کنید از طریق همین سایت اعلام خواهد شد
موفق باشید
 
 
+2 #13 نوفلاح 1391-10-20 09:31
سلام:
من متقاضی گرفتن نمایندگی بیمه البرز هستم ، خواهشمندم من رو به طور کامل راهنمایی کنید . متشکرم
...........................
با احترام
فعلا که چیزی اعلام نشده است
 
 
+1 #12 شیلا 1391-10-14 12:25
سلام باوجود اینکه دارای لیسانس بیمه بودم ولی این شرکت درخواست منو واسه دادن نمایندگی رد کرد در صورتی که دارای سابقه ی کاری نیز بودم.گفتن ظرفیت نداریم.الان نمایندگی بیمه دانا دارم که موفق هم هستم.از این بابت گله مندم ازتون...چون کارآموزی زمان دانشجوییم این شرکت بود و با سیستم کاریش آشنا بودم درخواست کردم.همین......
 
 
+1 #11 درویشان-کد 2463 1391-08-14 12:58
با سلام
من کارگزار هستم. به علت نداشتن سیستم صدور( مانند نمایندگان شرکت)، امکان دسترسی به فرم های پیشنهاد در رشته های مختلف بیمه را ندارم. درخواست نام کاربری و رمز ورود را برای ورود به سیستم و اخذ فرمهای پیشنهاد از شرکت داشته ام، ولی در جواب به این درخواست چون نماینده نیستم متاسفانه نمیتوانم این نام کاربری و رمز عبور را داشته باشم. لطفا فرم پیشنهاد رشته های مختلف بیمه ای را در سایت بیمه البرز در دسترس کارگزاران قرار دهید تا برای استعلام در رشته های مختلف دچار مشکل نشوند.
با تشکر
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن